วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง ประชุมครูและบุคลากร กศน.อำเภอบึงนารางเพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานการรับสมัครนักศึกษาในปีการศึกษา 2/2563 พร้อมติดตามการดำเนินงานทำ SAR  และการทำแผนปฏิบัติงาน กศน. ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ กศน.อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตรวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง  มอบหมายให้ คณะครู และบุคลากร กศน.อำเภอบึงนาราง เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับแผ่นดินและปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าในโอกาสวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2563 โดยมี นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอบึงนาราง เป็นประธาน  ณ ศาลาการเปรียญ วัดโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนารง จังหวัดพิจิตร


                 นางสาวนภัสวรรณ อุฤทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอทับคล้อ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอบึงนาราง พร้อมด้วยบุคลากร กศน. อำเภอบึงนาราง เข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากร ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 พร้อมรับเกียรติบัตรสถานศึกษาที่มีคะแนนเฉลี่ยการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สูงกว่าระดับจังหวัดและระดับประเทศ ระดับ ดีเยี่ยม  ในวันที่  26  พฤศจิกายน  2563   ณ ห้องประชุมไกรทอง  สำนักงาน กศน. จังหวัดพิจิตร  โดยท่าน ดร. กัญจน์โชติ สหพัฒนสมบัติ ให้เกียรติมอบเกียรติบัตร            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...