วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

             นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางนุชนาถ มณีขวัญ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การตัดเย็บกระเป๋าลดโลกร้อน กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ดำเนินการวันที่ 30-31 มกราคม 2564 สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 161 หมู่ที่ 4 บ้านหนองในดง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวฐิติมา งามสม เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางนุชนาถ มณีขวัญตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การถักเปลญวณ กลุ่มเป้าหมาย 6 คน ดำเนินการวันที่ 28-29 มกราคม 2564 สถานที่ ณ ที่มำการผู้ใหญ่บ้าน เลขที่ 99/1 หมู่ที่ 5 บ้านคลองข่อย ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาว นิตยา อ่อนจันทร์ เป็นวิทยากร


         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การถักเปลญวน กลุ่มเป้าหมาย 8 คน ดำเนินการวันที่ 27-28 มกราคม 2564 สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 26 หมู่ที่ 5 บ้านคลองสะแวด ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางตุ๊กตา มีศิลป์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาของ กศน.อำเภอบึงนาราง เพื่อสรุปผลการดำเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอบึงนาราง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และแนะนำบุคลากร พร้อมมอบ
กระเช้วสวัสดีปีใหม่ให้กับคณะกรรมการสถานศึกษา ณ
 กศน.อำเภอบึงนาราง ทั้งนี้ในการจัดประชุมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

             นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางนุชนาถ มณีขวัญตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การถักเปลญวณ กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ดำเนินการวันที่ 21-22 มกราคม 2564 สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 3 หมู่ที่ 6 บ้านประดาทอง ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวนิตยา อ่อนจันทร์ เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

          นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง และนางสาวศรัญญา สุรมาตร์ ครู คศ.1 กศน.เภอบึงนาราง เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ และแนะนำตัวขอพรรับปีใหม่ นายมนตรี ลังกาพินธุ์ นายอำเภอบึงนาราง ณ ที่ว่าการอำเภอบึงนาราง วันที่ 19 มกราคม 2564 ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด                 นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการ ในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่าง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงรานาง และ กคน.ตำบลในสังกัด 5 แห่ง เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด และยกผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของนักศึกษา กศน.  ณ กศน.อำเภอบึงนาราง วันที่ 19 มกราคม 2564 ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...