วิสัยศัทน์

 

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาตลอดชีวิต และการศึกษาเพื่อการมีงานทำที่มีคุณภาพมีคุณธรรมอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน เพื่อให้เกิดสังคมฐานความรู้สู้ประชาคมอาเซียน และการมีอาชีพอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาคิดเป็น และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ 1 ลุยถึงที่

กลยุทธ์ที่ 2 ตอบโจทย์ในใจผู้เรียน

กลยุทธ์ที่ 3 การขยายและพัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้หลากหลาย

กลยุทธ์ที่ 4 การส่งเสริม สนับสนุนให้ภาคีเครือข่ายจัดการศึกษา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...