วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางสาวศรัญญา สุรมาตร์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ดำเนินการจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการด้านอาชีพ (พนักงานขายสินค้า) ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อบต.อำเภอบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในการนี้ได้รับการนิเทศจาก นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง ทั้งนี้ในการจัดโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...