วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

        นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน. ตำบลทั้ง 5 แห่ง ในการนี้ได้รับการนิเทศจาก นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง ทั้งนี้ในการจัดสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...