วันอังคารที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2563

             นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นายจิรายุ พุ่มชเอม ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำไข่เค็ม ระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ อาคารเอนกประสงค์หมู่ที่ 6 ตำแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 7 คนโดยมี นางจรัชยา ฉิมบุรี เป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยมีนายบุญชม พรรษา ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเปิดโครงการฯ
วันจันทร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2563

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงามตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลักสูตร การทำกระถางต้นไม้แฟนซี ระหว่างวันที่ 28-29 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ วิทยาลัยผู้สูงอายุตำบลโพธิ์ไทรงาม หมู่ที่ 1 บ้านโพธิ์ไทรงาม ตำบลโพธิ์ไทรงามอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร มีผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 10 คนโดยมี นางสาวพิมพ์มณี เกียรติชัยยะ เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้รับการนิเทศจาก นางสาวศรัญญา สุรมาตร์ ครู ค.ศ.1
             นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางสาวทิฆัมพร ทัสสะ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 97 หมู่ที่ 4 บ้านหนองบัวคำ ตำบลห้วยแก้ว อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ผู้เข้าร่วมโครงการฯ จำนวน 16 คน โดยมี นายบุญโฮม กองสินแก้ว เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้รับการนิเทศจาก
 นางสาวศรัญญา สุรมาตร์ ครู ค.ศ.1
             นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นายจิรายุ พุ่มชเอม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 26/1 หมู่ที่ 2ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร กลุ่มเป้าหมาย 16 คน โดยมี นายสำรอง โยธาแข็ง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก นายอำพร แก้วมาตย์ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งฟัก เป็นประธานเปิดโครงการฯ


             นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางนุชนาถ มณีขวัญ ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ โคก หนอง นา โมเดล เพื่อพัฒนาชุมชนถิ่นไทยงาม วันที่ 28 ธันวาคม 2563 สถานที่ ณ บ้านเลขที่ 346/3 หมู่ที่ 7 บ้านบางลายใต้ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร กลุ่มเป้าหมาย 16 คน โดยมี นางนิภาวรรณ ศรีนาราง เป็นวิทยากรให้ความรู้ และได้รับเกียรติจาก นายธรรมนูญ เทศอินทร์ กำนันตำบลบางลาย เป็นประธานเปิดโครงการฯ


            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...