ปรัชญา/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์

 

ปรัชญาสถานศึกษา

จัดการศึกษาด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและปรัชญาคิดเป็น

อัตลักษณ์

วินัย พอเพียง จิตอาสา

เอกลักษณ์

สถานศึกษาพอเพียง

อัตลักษณ์คุณธรรมของการศึกษา

วินัย

-       ตรงต่อเวลา

-       แต่งกายถูกระเบียบ

-       มีความรับผิดชอบในหน้าที่

พอเพียง

-       ประหยัดทรัพยากรของสถานศึกษา

-       มีการออม/ทำบัญชีครัวเรือน

-       ยึดการทำงานโปร่งใส

จิตอาสา

-       เสียสละ/บ่งปัน

-       ช่วยเหลือส่วนรวม

-       บำเพ็ญประโยชน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...