บุคลากร

 นางสาวมาลัย  เมืองทอง

ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง

รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง


นางสาวศรัญญา  สุรมาตร์

ครู คศ.1

นางนุชนาถ  มณีขวัญ

ครู กศน.ตำบลบางลาย


นายประทีป  ฉายพงษ์

ครู กศน.ตำบลบึงนาราง


นางสาวทิฆัมพร  ทัสสะ

ครู กศน.ตำบลห้วยแก้ว


นางทิวาพร  ผิวงาม

ครู กศน.ตำบลโพธิ์ไทรงาม

นายจิรายุ  พุ่มชเอม

ครู กศน.ตำบลแหลมรัง

นายรัตนากร  ปุญญา

ครูผู้สอนคนพิการ

นายธีรวัฒน์  บุญกล้า

บรรณารักษ์


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...