วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงามตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตร การผลิตเครื่องอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย 14 คน ดำเนินการวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายชาลี เสือนาราง เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...