ประวัติ

 

บทบาทหน้าที่ กศน.อำเภอ

1. จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

2. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานภาคีเครือข่าย เพื่อการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

3. ดำเนินการตามนโยบายพิเศษของรัฐบาลและงานเสริมสร้างความมั่นคงของชาติ

4. จัด ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการจัดการศึกษาตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่

5. จัด ส่งเสริม สนับสนุน พัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น

6. วิจัยและพัฒนาคุณภาพหลักสูตร สื่อ กระบวนการเรียนรู้ และมาตรฐานการศึกษานอกระบบ

7. ดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การเทียบโอนความรู้และประสบการณ์

8. กำกับ ดูแล ตรวจสอบ นิเทศภายใน ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงานการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัย

9. พัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

10. ระดมทรัพยากรเพื่อใช้ในการจัด และ พัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

11. ดำเนินการประกันคุณภาพภายใน ให้สอดคล้องกับระบบหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนด

12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อมูลพื้นฐานของ กศน.อำเภอบึงนาราง

 ประวัติความเป็นมา

      บึงนารางเป็นชื่อบึงน้ำขนาดใหญ่ มีช่องทาง ร่องน้ำ รางน้ำไหลลงสู่บึงน้ำทำให้น้ำในบึงมีปริมาณมากและเพียงพอต่อการประกอบอาชีพ(ทำนา)ของประชากรที่อยู่อาศัยโดยรอบประชาชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มคนที่อพยพมาจากจังหวัดอุทัยธานีและบางจังหวัดของภาคอีสานตอนล่างมาตั้งรกราก/ถิ่นฐานบริเวณรอบๆบึงน้ำจนเป็นชุมชนและหมู่บ้านต่าง ๆหลายหมู่บ้านและได้มีการแบ่งเขตการปกครองเป็นตำบลต่างๆบึงนารางมีอาณาเขตกว้างขวาง เดิมขึ้นอยู่ในการปกครองของอำเภอโพทะเลจนในปีพ.ศ.๒๕๓๙ได้แยกตัวและยกฐานะเป็น กิ่งอำเภอบึงนารางและได้รับการยกฐานะเป็นอำเภอเมื่อวันที่ ๘ กันยายน  ๒๕๕๐และมีตำบลต่างๆ รวม๕ตำบล คือ

                ๑.  ตำบลบึงนาราง

                ๒.  ตำบลบางลาย    

                ๓.  ตำบลโพธิ์ไทรงาม

                ๔.  ตำบลห้วยแก้ว

                ๕.  ตำบลแหลมรัง

 สภาพทั่วไป

   ลักษณะที่ตั้ง

อำเภอบึงนาราง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของศาลากลางจังหวัดพิจิตรทางทิศตะวันตกของแม่น้ำยม ติดกับถนนสายนครสวรรค์ พิษณุโลก  ระยะทางห่างจากจังหวัดพิจิตร  ๖๓  กิโลเมตร เดินทางโดยรถยนต์ผ่านอำเภอตะพานหิน อำเภอบางมูลนาก อำเภอโพทะเล และอำเภอบึงนาราง(หรือจากพิจิตรผ่านพื้นที่อำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอบึงนาราง)

 เนื้อที่

อำเภอบึงนารางมีเนื้อที่ประมาณ๔๕๐.๖๑ตารางกิโลเมตร ( ๒๘๑,๖๓๑ ไร่ ๒๕ วา)

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ             ติดต่อกับอำเภอโพธิ์ประทับช้างและอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศใต้                 ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัย  จังหวัดนครสวรรค์

ทิศตะวันออก       ติดต่อกับอำเภอโพทะเล และอำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร

ทิศตะวันตก         ติดต่อกับอำเภอบรรพตพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ และอำเภอบึงสามัคคีจังหวัดกำแพงเพชร

ลักษณะภูมิประเทศ

      สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นที่ราบลุ่มไม่มีภูเขาเหมาะแก่การเกษตรกรรมมีแม่น้ำไหลผ่านคือแม่น้ำยมไหลผ่านตำบลบางลายอำเภอบึงนารางจังหวัดพิจิตร

ภูมิอากาศ

ลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมมี๓ฤดูคือ

     ฤดูร้อน  เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนพฤษภาคม

     ฤดูฝน   เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนตุลาคม

     ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม

     ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยได้  ๒๐.๔๓% มิลลิเมตรต่อปี

 การปกครอง

    อำเภอบึงนารางแบ่งเขตการปกครองตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. ๒๔๕๗ เป็น ๕ ตำบล ๕๑ หมู่บ้าน

   ๑.  ตำบลบึงนาราง   มี  ๑๐  หมู่บ้าน

   ๒.  ตำบลบางลาย   มี  ๑๐  หมู่บ้าน

   ๓.  ตำบลโพธิ์ไทรงาม  มี     หมู่บ้าน

   ๔.  ตำบลห้วยแก้ว     มี      หมู่บ้าน

   ๕.  ตำบลแหลมรัง     มี  ๑๔  หมู่บ้าน

มีองค์การบริหารส่วนตำบล  ๕  แห่งคือ

   ๑.  องค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง            

   ๒.  องค์การบริหารส่วนตำบลบางลาย          

   ๓.  องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไทรงาม          

   ๔.  องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว             

   ๕.  องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมรัง

จำนวนประชากรทั้งหมดของอำเภอบึงนาราง ๒๘,๗๔๐ คน ผู้ชาย ๑๔,๑๘๒ คน ผู้หญิง ๑๔,๕๕๘ คน

 ด้านเศรษฐกิจ

การเกษตรกรรม

   อำเภอบึงนารางมีพื้นที่การเกษตรกรรมทั้งสิ้น ๑๘๖,๘๔๗ ไร่ เกษตร จำนวน ๕,๕๖๒ ครัวเรือน

การอุตสาหกรรม

อำเภอบึงนารางมีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็กทำตุ๊กตาประดิษฐ์ชื่อบริษัทโมเดิ้ลพลัสทอยส์ สถานที่ตั้ง  หมู่ที่ ๒ ตำบลบางลาย อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

 การพาณิชย์

    -  สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงขนาดใหญ่ จำนวน ๒ แห่ง

    -  สถานีบริการแก๊ส LPG จำนวน ๒ แห่ง

    -  ธนาคาร ๑ แห่ง ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

ด้านการบริการ

          -  มีโรงงาน       จำนวน   ๑ แห่ง

          -  ร้านอาหาร    จำนวน ๒๒ แห่ง

          -  ร้านแผงลอยจำหน่ายอาหาร ๗๖ ร้าน

          -  โรงพยาบาล ๑ แห่ง

          - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๖ แห่ง

 ด้านการศึกษา

          - การศึกษาขั้นพื้นฐาน และโรงเรียนมัธยมศึกษา  มีโรงเรียนในพื้นที่ทั้งหมด ๑๘ แห่ง

          -  ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ๑๑ แห่ง

          -  ศูนย์บริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงนาราง ๑ แห่ง

          -  ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน  ตำบล ๕ แห่ง จำนวนครู ๑๐ คน นักเรียน  ๓๙๖  คน

ด้านการศาสนาและศิลปวัฒนธรรม

          -  การศาสนา  ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธประมาณ ๙๙.๙๘ % ศาสนาคริสต์  ๐.๐๑%

ศาสนาอิสลาม ๐.๐๑ % มีวัด ๒๗ แห่ง ที่พักสงฆ์ ๔ แห่ง

          -  ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอดกันมา

              ๑.  เทศกาลยิงฟ้าขอฝนช่วงเดือนพฤษภาคมเดือนมิถุนายนของทุกปี

              ๒.  เทศกาลงานบุญประเพณีขนมจีนบ้านหนองเค้าแมวช่วงเดือนพฤษภาคม

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทรัพยากรธรรมชาติ

ทรัพยากรดิน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนและดินเหนียวสามารถระบายน้ำได้ดีเหมาะ

สำหรับใช้พื้นที่เกษตร

ทรัพยากรน้ำ มีแม่น้ำยมไหลผ่านหมู่ที่ ๑, , , , , , , ๑๐ รวม ๘ หมู่บ้านที่มีอ่างเก็บน้ำ

บึงนาราง๑แห่งแหล่งน้ำธรรมชาติ๒แห่งคือ

     ๑.บึงคูณสามารถเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดทั้งปีมีเนื้อที่ ๗๑๕ ไร่ อยู่ในตำบลห้วยแก้ว

     ๒.บึงทับจั่นเก็บน้ำไว้ใช้เฉพาะฤดูกาลผลิตประจำปีเท่านั้นเนื่องจากบึงตื้นเขินเก็บน้ำได้น้อย

มีเนื้อที่ ๕๗๐ ไร่ อยู่ในตำบลแหลมรังมีห้วยและลำคลอง ๙ สาย ซึ่งเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่รอการปรับปรุงและ การบำรุงรักษา

 แหล่งน้ำกิน น้ำใช้ประเภทอื่น

       -  บ่อน้ำบาดาล            จำนวน   ๑๒๘ บ่อ

       -  บ่อน้ำตื้น                จำนวน     ๗๐ บ่อ

       -  ถังเก็บน้ำ                จำนวน     ๖๐ บ่อ

       -  โอ่งน้ำขนาดใหญ่       จำนวน ๒,๙๘๒ ใบ

       -  อ่างเก็บน้ำบึงนาราง หมู่ที่    ตำบลบึงนาราง อยู่ระหว่างการปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว

 ด้านสาธารณูปโภค

        -  การประปาส่วนภูมิภาค        จำนวน  -   แห่ง

        -  การประปาหมู่บ้าน           จำนวน ๕๒ แห่ง

 ด้านคมนาคม

การคมนาคมติดต่อระหว่างกิ่งอำเภอและจังหวัดมีถนนลาดยางซึ่งเป็นทางหลวงแผ่นดินสายเอเซียจำนวน ๑ สาย ได้แก่ ทางหลวงสาย ๑๑๗ (สายนครสวรรค์ พิษณุโลก)  และมีการคมนาคมภายในตำบลและหมู่บ้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

เส้นทางคมนาคม

    ๑. สายบางมูลนาก- บรรพตพิสัย

    ๒. สายตะพานหิน - บึงนาราง

    ๓. สายท้ายน้ำ- บางลาย

    ๔. สายโพทะเล- บึงนาราง

    ๕. สายบึงนาราง- โป่งวัวแดง

 ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

สภาพทั่วไปของสถานศึกษา

ชื่อสถานศึกษา :ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงนาราง

ที่อยู่ :หมู่ที่ ๒บ้านหนองตาสิงห์  ตําบลบึงนาราง  อําเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร รหัสไปรษณีย์ ๖๖๑๓๐

โทรศัพท์: ๐-๕๖๙๐-๒๔๗๘  โทรสาร ๐-๕๖๙๐-๒๔๗๘

สังกัด :สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพิจิตร  สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ประวัติความเป็นมาของสถานศึกษา

ประวัติสถานศึกษา : กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศจัดตั้งกิ่งอำเภอบึงนารางขึ้นเมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๙ โดยแบ่งเขตการปกครองออกมาจากอำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร มีเขตการปกครองรวม  ๕ ตำบล คือ ตำบลบึงนารางตำบลบางลาย ตำบลโพธิ์ไทรงาม ตำบลแหลมรัง และตำบลห้วยแก้ว

เพื่อเป็นการขยายการให้บริการการศึกษานอกโรงเรียนให้ครอบคลุมและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายผู้รับบริการได้อย่างทั่วถึงกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน กิ่งอำเภอบึงนาราง(ศบก.บึงนาราง) โดยเป็นสถานศึกษาสังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพิจิตร กรมการศึกษานอกโรงเรียน  ตามประกาศลงวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๐

สถานที่ดำเนินการของศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอบึงนาราง (ศบก.บึงนาราง) เดิมใช้พื้นที่ในอาคารที่ว่าการกิ่งอำเภอบึงนาราง เป็นที่ทำการชั่วคราวในระหว่างเดือนสิงหาคม กันยายน และย้ายมา ขอใช้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบึงนาราง เป็นที่ทำการชั่วคราวในระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ต่อมาได้รับอนุญาตจากจังหวัดพิจิตร ให้ใช้อาคารสถานที่ของสถานีอนามัยหลังเก่า เพื่อใช้เป็นที่ทำการชั่วคราว ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๑ เป็นต้นมา ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๐ กระทรวงมหาดไทยได้ประกาศยกฐานะกิ่งอำเภอบึงนารางขึ้นเป็น อำเภอบึงนารางศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนกิ่งอำเภอบึงนาราง (ศบก.บึงนาราง)  จึงเปลี่ยนชื่อเป็น ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงนาราง (ศบอ.บึงนาราง) ต่อมาในวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ พระราชบัญญัติส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. ๒๕๕๑  มีผลใช้บังคับ ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอบึงนาราง  (ศบอ.บึงนาราง)  จึงได้เปลี่ยนชื่อใหม่อีกครั้งเป็น ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบึงนาราง (กศน.อำเภอบึงนาราง)ใช้ชื่อภาษาอังกฤษว่า “Buengnarang District Non-Formal and Informal  Education Centre” จนถึงปัจจุบัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...