วันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงามตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตร การผลิตเครื่องอัดขึ้นรูปบรรจุภัณฑ์จากวัสดุธรรมชาติ กลุ่มเป้าหมาย 14 คน ดำเนินการวันที่ 20-27 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 บ้านหนองเค้าแมว ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายชาลี เสือนาราง เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด        นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร การพับเหรียญโปรยทานแฟนซี กลุ่มเป้าหมาย 7 คน ดำเนินการวันที่ 26-27 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ณ วัดบึงลี หมู่ที่ 8 บ้านบึงลีใต้ ตำบลโพธิ์ไทรงาม อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวบุญทวี นวลไข่เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

                 นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นายจิรายุ พุ่มชเอม ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน (กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ) หลักสูตร ช่างปูน ดำเนินการวันที่ 19-26 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ณ กศน. ตำบลแหลมรัง หมู่ที่ 1 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายอำนาจ วรบัณฑิต เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด


วันพุธที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นายจิรายุ พุ่มชเอมตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จัดโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 สถานที่ ณ บ้านโป่งวัวแดง หมู่ที่ 4 ตำบลแหลมรัง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นางดวงใจ โล่นพันธ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.บ้ายใหม่สามัคคี เป็นวิทยากร ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางสาวศรัญญา สุรมาตร์ ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 ดำเนินการจัดโครงการภาษาต่างประเทศเพื่อการด้านอาชีพ (พนักงานขายสินค้า) ในวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องประชุม อบต.อำเภอบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร ในการนี้ได้รับการนิเทศจาก นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง ทั้งนี้ในการจัดโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด 


วันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

        นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ ครู กศน.ตำบล ดำเนินการจัดสอบกลางภาค ของภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ให้กับนักศึกษาระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 ณ กศน. ตำบลทั้ง 5 แห่ง ในการนี้ได้รับการนิเทศจาก นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง ทั้งนี้ในการจัดสอบได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันกาารแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564

         นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพร ผิวงาม ตำแหน่ง ครู กศน. ตำบล จัดโครงการ “พึ่งตนเอง” ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มเป้าหมาย 15 คน ดำเนินการวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ณ บ้านเลขที่ 73 หมู่ที่ 4 บ้านบึงลีเหนือ ตำบลโพธิ์ไทรงามอำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร โดยมี นายุทธนา ทองภูบาล เป็นวิทยากร
            นางสาวมาลัย เมืองทอง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอโพธิ์ประทับช้าง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอบึงนาราง มอบหมายให้ นางทิวาพ...